Jak učíme

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů a uplatňujeme stejné metody. Základem našeho přístupu je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy. 

Proč v naší škole učíme děti psát

V dnešní době se můžeme setkat nejčastěji s dvěma způsoby, jak se děti ve škole učí psát. První způsob je klasické vázané písmo (psací), druhý je pak tzv. Comenia Script. V naší škole jsme si vědomi pokroků naší společnosti, pracujeme s moderními technologiemi, využíváme umělou inteligenci. Na druhou stranu právě díky tomuto pokroku víme, že musíme o to víc dbát na komplexní rozvoj dětí. Proto učíme v naší škole vázané písmo. Dbáme na to, aby naše děti uměly nejen samy psát vázaným písmem, ale také ho uměly přečíst. Vycházíme z nejnovějších poznatků odborníků, že proces učení psaní vytváří mnohem větší mozkovou aktivitu. Víme, že používání vázaného písma posiluje u dětí mnoho kognitivních funkcí jako je například paměť nebo lepší provázanost informací, zároveň podporuje celkově proces učení a motoriku. Respektujeme však také individualitu každého žáka a víme, že obzvláště ve starším školním věku se písmo a zápisy vlastní rukou formují a utváří se tak unikátní rukopis každého z nás. 

Proč učíme matematiku podle Hejného metody

V naší škole učíme matematiku podle Hejného metody, protože se nám líbí inovativní přístup v oblasti matematiky a chceme podporovat kreativní učení u našich dětí. Hejného metoda je učí uvažovat s přesahem do běžného života, učí se kriticky přemýšlet a vyhodnocovat získané informace.Zároveň si uvědomujeme, že každé dítě je trochu jiné a někdy je potřeba více zmechanizovat některé procesy v matematických operacích - proto pracujeme i s principy klasické matematiky. 

Rodičům, kteří by se o metodě chtěli dozvědět víc, doporučujeme tyto webové stránky: Pro rodiče | H-mat

otazník

Je ScioŠkola pro vás?

I ve školství platí, že každému vyhovuje něco jiného. Každý rodič má jiná očekávání, touhy, ambice. Výběr správné školy může předejít řadě nedorozumění.

Ověřte si, zda si budete rozumět se ScioŠkolou >>>

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života, v kterých poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole se děti nepotkávají jen se spolužáky ve své třídě, která je sama o sobě multiročníková. Vedle toho máme vyhrazený čas i pro práci ve skupinách, kde se potkávají děti úplně ze všech ročníků. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu a kolektivu a vnímat potřeby druhých.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat a rozvrhnout si čas, dosahovat cílů. Konkrétní oblast necháváme na dětech.

Chyba je příležitost, jak se do budoucna poučit

Chybami se člověk učí, říká slavné pořekadlo. Vracíme chybování původní smysl, který překryly pětky a poznámky v žákovské knížce. Vědomě s chybami pracujeme, necháváme děti je udělat, přijít na ně a odnést si z nich cenné zkušenosti.

Průběžná zpětná vazba pro děti i rodiče. Bez srovnávání s ostatními

Pravidelně hodnotíme individuální posun dítěte na setkání průvodce, rodiče a dítěte. Neznámkujeme a hlavně neporovnáváme děti mezi sebou. Respektujeme, že každý má talent na něco jiného. Nechceme, aby rozdělování na „dobré matikáře“, „šprty“ nebo „špatné češtináře“ zanechalo na dětské duši trvalé následky.

Děti si mohou určit pravidla. A poznávají jejich důsledky

Ve ScioŠkole jsme všichni na jedné lodi a pravidla fungování tvoříme společně. Děti na nich mají zásadní podíl a lépe je tak berou za svá. A také mohou prožít důsledky, které s sebou některá rozhodnutí nesou.

Na místa průvodců vybíráme inspirativní osobnosti

Záleží nám na tom, aby s dětmi pracovali lidé, kteří jim mají co předat. Splňujeme požadavky na podíl pracovníků s pedagogickým vzděláním, při výběru průvodců je ale naším hlavním kritériem životní zkušenost a schopnost děti nadchnout. Síla značky Scio a autorita zakladatele Ondřeje Šteffla nám pomáhají s takovými lidmi spolupracovat.

  

Zjistit více

„Technika Splývavého čtení je ve své podstatě revoluční. ...s potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení... Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou podobu slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. Podělme se s dětmi o radost ze čtení.“ (březen 2003) Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. dětský psycholog, Psychiatrické centrum Praha odborný garant a čestný člen České společnosti Dyslexie

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů a uplatňujeme stejné metody. Základem našeho přístupu je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy.

Co dál můžete na
ScioŠkole očekávat

 • MALÉ TŘÍDY Při třiceti dětech ve třídě je velmi obtížné pracovat jinak než frontální výukou. U nás jsou třídy menší, v případě potřeby zvyšujeme počet průvodců ve třídě.
 • MULTIROČNÍKOVÉ TŘÍDY Děti rozdělujeme do dvouročníkových či trojročníkových tříd, tak aby se starší učili společně s mladšími.
 • RESPEKT K TEMPU A INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM DÍTĚTE V maximální možné míře vytváříme pro každé dítě podmínky, v kterých se bude cítit komfortně.
 • VÝUKA MATEMATIKY PODLE HEJNÉHO METODY Přístup profesora Hejného učí matematiku pro život, ne abstraktní rovnice.
 • ANGLIČTINA OD 1. TŘÍDY Bez angličtiny se v budoucnu neobejdeme. V hodinách angličtiny se u nás mluví jen anglicky.
 • ŘADA AKTIVIT MIMO ŠKOLU Neustále hledáme příležitosti, jak v rámci různých projektů vystoupit mimo školní zdi.

Co ve ScioŠkole
zaručeně nečekejte

 • ZNÁMKY Hodnotíme slovně a důraz klademe na sebehodnocení.
 • TUNY DOMÁCÍCH ÚKOLŮ Domů si děti nosí jen práci, kterou ve škole nestihly.
 • BIFLOVÁNÍ Znalosti se snadno zapomenou. A dneska i najdou na internetu, když ovšem víte jak. Zaměřujeme se proto na to, aby si děti základní věci jako pravopis zvnitřnily a naučily do hloubky. Daní za to je skutečnost, že možná nikdy neuslyší o ruchovcích, a nedostanou tak možnost informace o nich vytěsnit lumírovci.
 • 45MINUTOVÉ HODINY Učíme v blocích. Přestávku vyhlašujeme v okamžiku, kdy opadá pozornost, ne podle zvonění.
 • ROZDĚLENÍ NA PŘEDMĚTY Samostatně vyčleněné hodiny mají především čeština, matematika a angličtina – u nich to totiž dává smysl. Ostatní obory se různě prolínají celým vzdělávacím procesem, zejména praktickými projekty.

Jsme zapsaní v rejstříku MŠMT

I když se od většiny škol v mnohém lišíme, fungujeme plně v souladu s platnou legislativou. Česká školní inspekce náš přístup opakovaně označila za inspirativní i pro ostatní školy.


 

MŠMT razítko

Nejdůležitější věci děti naučíme

I svoboda v učení má někde hranice. Myslíme na to, že číst, pravopisně správně psát a počítat se děti zkrátka naučit musí. Ve vzdělávacím plánu máme pro tyto případy kontrolní body. Pokud nefunguje vnitřní motivace a děti zaostávají, intenzivně pracujeme na nápravě.

Vytváříme podmínky, aby se děti zvládly připravit na přijímačky na vysněnou školu

Přijímací zkoušky na navazující školy přinášejí stres a
potřebu zvýšené přípravy. Proto na ScioŠkolách vytváříme co nejkomfortnější podmínky, aby je děti úspěšně zvládly. Opíráme se o roky zkušeností společnosti Scio s přípravnými kurzy na přijímačky na SŠ i VŠ. Naše děti se navíc umějí učit a připravovat samy lépe než jejich vrstevníci.