Přípravná třída

Chcete, aby vaše dítě mohlo zažívat tolik potřebný pocit radosti ze své práce? Chcete, aby ve své dovednosti a znalosti věřilo? Radost, sebejistota a zdravé sebevědomí  - to jsou předpoklady důležité nejen pro školu, ale pro život vůbec. Posláním přípravné třídy je připravit dítě v bezpečném prostředí k plynulému nástupu do první třídy.

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Týká se i dětí, jímž byla povinná školní docházka odložena. Můžete vzít s sebou zprávy od lékaře, PPP nebo rozhodnutí o odkladu.

Přípravná třída se otevře, pokud se do ní přihlásí alespoň 8 dětí splňujících kritéria pro přijetí.

Termíny ScioŠkoličky nanečisto najdete v harmonogramu školního roku. V průběhu března, dubna případně května vás pozveme na jeden z termínů. Děti si popovídají s průvodci pro přípravnou třídu a rodiče se setkají s vedením naší ScioŠkoly.
Před návštěvou prosím vyplňte předběžnou přihlášku  Předběžná přihláška
Přidali jsme nový termín ScioŠkoličky nanečisto:
2

Máme volná místa do budoucí přípravné třídy. Máte-li zájem, vyplňte přihlášku a domluvíme se na ScioŠkoličce nanečisto.

Předpoklady pro přijetí

Zákonné předpoklady pro přijetí do přípravné třídy ScioŠkoly:

  1. Předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná vývoj dítěte (doporučení)
  2. Doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra 

Další kritéria pro přijetí

  1. Soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol,
  2. Přípravná třída v okamžik splnění předchozích kritérií není zaplněna dříve přijatými jedinci a místa nejsou vyhrazena pro později přihlášené děti s odkladem. Do přípravné třídy bude pro školní rok 2024/2025 přijato nejvýše 14 dětí.

 

Jak se přihlásit?

Nejprve vyplňte předběžnou přihlášku na webu školy.  Na jejím základě Vám bude zaslán formulář oficiální přihlášky spolu s instrukcemi pro její doručení. 

Předběžná přihláška

Doporučení ze školského poradenského zařízení, které je nezbytnou podmínkou, si pro zjednodušení procesu obstarejte již před zápisy. Doporučujeme tak učinit co nejdříve. 

Popovídáme si

Následně vás ScioŠkola pozve na pohovor "ScioŠkoličku nanečisto". Popovídáme si  o souladu s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol a u dítěte bude ověřeno, že v jeho případě je zařazení do přípravné třídy ScioŠkoly vhodné, aby se vyrovnal jeho vývoj.

 

O čem si budeme povídat?

  • zda rodiče znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
  • zda si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních škol,
  • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými zásadami ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

A co na závěr? Přijetí.

Jakmile bude ověřeno splnění všech povinných kritérií (vhodnost pro dítě, doporučení ze ŠPZ, soulad rodičů a neobsazení přípravné třídy) a jakmile se nashromáždí potřebný počet přihlášek splňujících kritéria, bude vydáno rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy. Bude-li uchazečů více, rozhodne o přijetí los.

Denní režim

8:37 - 8:50 Ranní společný kruh školy

9:00 - 9:30 1. blok dopoledních činností – třídní kruh

9:30 - 10:00 Hygiena a svačina

10:00 - 11:30 2. blok dopoledních činností - logopedická péče; zaměstnání, vytváření sociálních a hygienických návyků; rozumová výchova – oblast jazyková, matematické představy, rozvoj kognitivních schopností; hudební, pracovní a výtvarná výchova, pobyt venku – vycházky s TV prvky, poznávací a pozorovací vycházky, pobyt v tělocvičně, v případě nepříznivého počasí lze zařadit blok výtvarných, pracovních, pohybových činností nebo hry dětí 

11:30 - 11:50 Hodnocení dne, úklid třídy, osobní hygiena, příprava na oběd 

11:50 - 12:20 Odchod domů, na oběd

12:30 - 13:30 Odpočinek a čtení, volitelné

13:30 - 16:47 Odpolední školní klub, volitelné

Režim dne v přípravné třídě je pružný. Podle aktuální situace průvodce volí změny v průběhu zaměstnání. Vzdělávání může být doplňováno i o aktivity 1. stupně ZŠ (divadlo, kulturní akce, projektové dny apod.). Při všech činnostech jsou prioritně respektovány potřeby dítěte. Veškeré snažení průvodců směřuje k tomu, aby bylo dítě maximálně šťastné a spokojené a co nejvíce rozvíjelo svou osobnost ve všech oblastech.


Stravování

Stravování probíhá ve školní výdejně, kam děti denně dochází s průvodcem na obědy. Jídelníček je sestavován tak, aby strava byla plnohodnotná, pestrá, aby děti měly dostatečné množství ovoce a zeleniny. Obědy zajišťuje Sciokuchyně. Školní jídelna rovněž zajišťuje pitný režim. Svačinky probíhají ve třídě nebo ve školní jídelně a každé z dětí je má zajištěné z domova. Vhodným působením průvodců a jejich citlivým přístupem jsou děti vedeny k pravidlům stolování. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který lze přizpůsobit aktuální situaci a potřebám dětí.