Uchazeči pro rok 2022/2023 byli seřazeni v tomto pořadí:

2022-06-00-00001

2022-06-00-00002

2022-06-00-00025

2022-06-00-00003

2022-06-00-00004

2022-06-00-00029

2022-06-00-00031

2022-06-00-00005

2022-06-00-00026 (zrušili zájem)

2022-06-00-00006

2022-06-00-00007

2022-06-00-00008

2022-06-00-00009

2022-06-00-00010

2022-06-00-00011

2022-06-00-00012

2022-06-00-00013

2022-06-00-00014  (zrušili zájem)

2022-06-00-00015  přijatý (ke dni 2.5.2022)

2022-06-00-00016 (zrušili zájem)

2022-06-00-00017 poslední 18. přijatý (ke dni 16.5.2022)


2022-06-00-00018

2022-06-00-00019

2022-06-00-00020

2022-06-00-00021

2022-06-00-00027 (odklad)

2022-06-00-00022

2022-06-00-00023

2022-06-00-00024

2022-06-00-00028

2022-06-00-00030

Umístilo se vaše dítě pod čarou? Často se pořadí během dubna ještě posouvá. Už teď víme, že někteří rodiče zvažují i jinou školu. V případě, že se tak stane, ozveme se vám dle zveřejněného pořadí.

 

Zápisy do 1. třídy pro rok 2022/2023


Pro školní rok 2022/2023 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 18 dětí.

Kritéria přijímání jsou následující:

Povinná (musí splnit každý uchazeč):

 • soulad zákonných zástupců s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol,
 • vhodnost pedagogických principů uplatňovaných ve ScioŠkole pro vzdělávání dítěte;
 • účast zákonných zástupců a dítěte na ScioŠkole nanečisto.

Zvýhodňující (rozhodují v případě převisu uchazečů):

 1. Pořadí doručení podepsané smlouvy o vzdělávání ze strany rodičů od 1. 12.
 2. Mezi smlouvami doručenými do 30. 11. nebo od 1. 12. současně rozhodují následující kritéria v následujícím pořadí:
  1. sourozenci na naší ScioŠkole,
  2. odklad udělený naší ScioŠkolou v loňském roce,
  3. sourozenci na jiné ScioŠkole,
  4. los

1. Předběžná přihláška

Jako první vyplníte předběžnou přihlášku. V jejím rámci se můžete přihlásit na ScioŠkolu nanečisto, je-li volný termín.

Předběžná přihláška 

Po vyplnění předběžné přihlášky vám zašleme návrh smlouvy o vzdělávání, který nám můžete doručit podepsaný, jakmile se rozhodnete, že do ScioŠkoly chcete nastoupit.

2. ScioŠkola nanečisto

I s dítětem Vás pozveme na ScioŠkolu nanečisto. Jde o vzdělávací program, v jehož rámci se: 

 • děti se zúčastní asi 45 minutového programu, kdy se seznámí navzájem, s průvodci i s prostředím školy a vyzkouší si některé běžné prvky vzdělávání ve ScioŠkole,
 • zákonní zástupci se zúčastní rozhovoru s vedením školy, během kterého se seznámí s koncepcí ScioŠkoly.

Hlavním účelem ScioŠkoly nanečisto je, seznámit dítě i zákonné zástupce se vzdělávacími principy a metodami uplatňovanými na ScioŠkole, které se v mnohém liší od toho, co lze očekávat na standardních školách, a zprostředkovat jim tak představu o tom, co je na ScioŠkole čeká.

Na ScioŠkole nanečisto bude posouzeno splnění povinných kritérií - budete tak vědět, zdali Vaše dítě může být do ScioŠkoly přijato. Zároveň je účast samotná jedním z povinných kritérií přijetí.

ScioŠkoly nanečisto se budou konat průběžně od prosince až do dubna. Na konkrétní termín ScioŠkoly nanečisto Vás pozveme po vyplnění předběžné přihlášky, popř. po doručení závazné přihlášky.

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

 

3. Vyhodnocení povinných kritérií

Prvním povinným kritériem pro přijetí je soulad zákonných zástupců s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Předmětem hodnocení bude:

 • zda zákonní zástupci znají a sdílejí pedagogické zásady a výukové metody využívané ve ScioŠkolách,
 • zda si jsou zákonní zástupci vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol,
 • zda koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání zákonných zástupců.

Názory, postoje a životní hodnoty zákonných zástupců nejsou předmětem hodnocení.

Účelem tohoto kritéria je, zajistit po celých následujících devět let dobrou spolupráci mezi zákonnými zástupci a školou na vzdělávání dítěte. Tato spolupráce je přitom možná jen tehdy, pokud zákonnými zástupci a škola alespoň rámcově sdílejí představy o tom, jak má školní vzdělávání probíhat.

Druhým povinným kritériem je vhodnost pedagogických principů uplatňovaných ve ScioŠkole pro vzdělávání dítěte.

Vzdělávání ve ScioŠkole se plně řídí školským zákonem a rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program však uzpůsobujeme některým pedagogickým principům a zásadám. Ve vzácných případech se může stát, že právě s ohledem na ně nemůžeme dítě do ScioŠkoly přijmout tak, abychom mohli zároveň zajistit, že vzdělávání bude probíhat v jeho nejlepším zájmu. Takovými případy může být:

 • nízká tolerance dítěte vůči častým změnám,
 • nízká tolerance dítěte vůči proměnlivosti skupin dětí,
 • potřeba jasného řádu a neměnné struktury.

V takových případech doporučíme vhodný typ školy pro vzdělávání dítěte.

Třetím povinným kritériem je účast zákonných zástupců a dítěte na ScioŠkole nanečisto. I na základě dosavadních zkušeností je pro nás totiž důležité, aby se zákonní zástupci skutečně osobně seznámili se ScioŠkolou ještě před nástupem, s prostředím, průvodci a pedagogickými metodami a aby si jejich děti “vyzkoušely”, byť na krátkou chvíli, vzdělávání ve ScioŠkole. Jsme přesvědčeni, že teprve poté se mohou skutečně kvalifikovaně rozhodnout, zdali jsou v souladu s uplatňovanými pedagogickými principy a zdali je ScioŠkola pro jejich dítě vhodná. 

Do 3 dnů po absolvování ScioŠkoly nanečisto vám dáme vědět, jestli jste naplnili všechna výše uvedená kritéria. Vy nám dáte vědět, zda váš zájem o zapsání vašeho dítěte do naší ScioŠkoly trvá a zda můžeme podepsat smlouvu o vzdělávání.

4. krok: Uzavření smlouvy o vzdělávání

Jakmile usoudíte, že do ScioŠkoly skutečně chcete nastoupit, doručíte nám podepsanou smlouvu o vzdělávání. V ní se zavážete dítě do ScioŠkoly zapsat a zaplatit zálohu ve výši jednoho měsíčního školného. My se zavážeme dítě do ScioŠkoly přijmout, pokud budou splněna povinná kritéria a pokud se dítě do školy v případě převisu uchazečů dostane.

Za okamžik doručení se považuje okamžik dojití podepsané smlouvy z vaší strany do dispozice ScioŠkoly (nejlépe osobně, poštou, el. podpis).

5. Zápis a vyhodnocení zvýhodňujících kritérií

V rámci zápisu můžete osobně doručit závaznou přihlášku ke vzdělávání ve ScioŠkole. 

Zároveň se v rámci zápisu odehrají další termíny ScioŠkoly nanečisto pro ty, kteří je ještě nestihli absolvovat. Na konkrétní termín vás pozveme po vyplnění předběžné přihlášky nebo doručení závazné přihlášky.

K zápisu (již bez dítěte, dítě se účastní ScioŠkoly nanečisto) lze přijít od 1. do 6. dubna vždy od 8:37  do 14 hodin.

ScioŠkoly nanečisto budou probíhat ve dnech 15. 12., 11. 1., 25. 1., 8. 2. a 22. 2. Další termíny vypíšeme dle zájmu i v dubnu.

Po uzavření zápisu, v případě, že bude více zájemců než otevíraných míst, proběhne seřazení uchazečů dle zvýhodňujících kritérií. Těmi jsou:

 1. Pořadí doručení podepsané smlouvy o vzdělávání ze strany rodičů od 1. 12.
 2. Mezi smlouvami doručenými do 30. 11. nebo od 1. 12. současně rozhodují následující kritéria v následujícím pořadí:
  1. sourozenci na naší ScioŠkole,
  2. odklad udělený naší ScioŠkolou v loňském roce, 
  3. sourozenci na jiné ScioŠkole i nástup z přípravné třídy jiné ScioŠkoly
  4. los

6. krok: Nástup do školy

Pokud vše klapne, v září se uvidíme v naší ScioŠkole! 

 

 Další informace k zápisům

     

Rodiče a zákonní zástupci

Výše uvedená kritéria operují s pojmem “zákonní zástupci” a “rodiče”. Zákonným zástupcem je v souladu s § 183 odst. 7 školského zákona osoba, která je v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka. Rodičem je v souladu se smlouvou o vzdělávání ten, kdo ji podepisuje a zavazuje se v ní platit školné. Má-li dítě více zákonných zástupců, považujeme za důležité, aby se procesu přijímání účastnili oba, a to zejména za situace, kdy budou oba jednat se ScioŠkolou v průběhu vzdělávání dítěte. Zároveň však dle zákona postačí, pokud se účastní pouze jeden, a prohlásí, že druhý zákonný zástupce je v souladu s přijetím dítěte do ScioŠkoly.

Odklad povinné školní docházky

Není-li Vaše dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete v době od 1. do 30. dubna požádat o odklad povinné školní docházky dítěte. K povolení odkladu podejte prosím žádost mezi 1. do 30. dubnem a doložte ji doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tiskopisem žádosti Vás vybavíme při zápise. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Rozhodnutí o přijetí

Jelikož rozhodujeme ve správním řízení, máte podle § 36 odst. 3 správního řádu právo seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a podle § 38 odst. 1 správního řádu nahlížet do spisu. Obojí bude možné od 13.4. a konkrétní termín je třeba dohodnout telefonicky (na čísle 702 717 343) nebo emailem (na adrese praha6@scioskola.cz), doporučujeme tak učinit nejpozději do 18.4. neboť v následujících dnech již budou moci být vydávána rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) zveřejníme na internetových stránkách nejpozději do 11.4. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí

Nebude-li dítě přijato, zašleme vám rozhodnutí o nepřijetí ihned po naplnění kapacity prvního ročníku a poté, co dostanete možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a nahlédnout do spisu.